Ouderportaal

Kwaliteit

Kwaliteit

Welke eisen stellen wij aan gastouders en opvanglocaties?

Onze gastouders voldoen aan de hoge eisen. Niet alleen vanuit de Wet Kinderopvang, HKZ norm, maar ook vanuit onze eigen visie verwachten wij veel van onze gastouders; betrokken, leergierig, accuraat, zorgzaam, enz.
Zo kun je er zeker van zijn dat jouw kind altijd in goede handen is bij een gastouder van Groot in Klein.

Wil je als gastouder aan de slag, dan stelt de wet dat jij en jouw opvanglocatie aan een aantal eisen moeten voldoen. Ook zal de GGD bij jou thuis een controle uitvoeren zodat je officieel in het Landelijk Register Kinderopvang kan worden ingeschreven.

Voorwaarden om gastouder te worden:

Als gastouder moet je over bepaalde kennis en vaardigheden beschikken. Hieraan kun je voldoen via onderstaande diploma’s of certificaten:
 • Een diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of een ander diploma waarmee je aan deze eisen voldoet. Bekijk hier de volledige lijst met diploma's.
 • Een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen.
 • Een verklaring omtrent het gedrag (VOG), ook voor huisgenoten van 18 jaar of ouder als die in hetzelfde huis wonen waar kinderen worden opgevangen en regelmatige bezoekers.

Daarnaast moet de gastouder aan de volgende eigenschappen en uitgangspunten voldoen:
 • Nederlands spreken tijdens de opvanguren.
 • Ouder zijn dan 21 jaar (wettelijke eis 18 jaar)
 • Niet op hetzelfde adres wonen als de kinderen die zij opvangt
 • Eigen kinderen mogen niet onder toezicht staan.
 • Lichamelijk en geestelijk gezond zijn.
 • Bereid zijn om met het gastouderbureau samen te werken en aanvullende cursussen, trainingen en bijeenkomsten te volgen die een relatie hebben met je opvangtaak.
 • Openstaan voor en respecteren van andere gewoontes, culturen, levenswijzen en opvoedingsideeën.
 • Kennis hebben van de ontwikkeling van kinderen.
 • Positief staan tegenover de pedagogische doelstellingen en deze in praktijk kunnen brengen.
 • Respecteren van privacygevoelige gegevens en geen informatie doorgeven aan derden.
 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden en je op een professionele manier contacten kunnen onderhouden met de ouders, afspraken met hen maken en nakomen.
 • Kunnen reflecteren op je eigen handelen.
 • Regelmatig en ten minste voor een half jaar beschikbaar zijn voor opvang.
 • Goed telefonisch bereikbaar.
 • Een Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP-verzekering) en een inzittenden verzekering als je de auto gebruikt afgesloten hebben.

Eisen aan de opvanglocatie 

We onderzoeken jaarlijks en bij een nieuwe aanmelding of de woning waar de opvang plaatsvindt voldoet aan de veiligheid- en gezondheidseisen.  Een medewerker van het gastouderbureau voert een risicoanalyse uit en maakt indien nodig een plan van aanpak.
De woning is altijd volledig rookvrij en er hangen voldoende goed functionerende rookmelders. Binnen en buiten moeten er voldoende speelmogelijkheden (afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen) zijn.

Aanvullende voorwaarden:

 • Wanneer de gastouder meer dan 3 kinderen tegelijk opvangt, moet er een achterwacht zijn, die in geval van calamiteiten snel aanwezig kan zijn.
 • De gastouder mag de kinderen niet alleen of onder toezicht van een ander laten.
 • Er mogen maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Wanneer de opvang plaatsvindt bij de gastouder tellen de eigen kinderen tot 10 jaar mee.
 • Wanneer de kinderen allemaal onder de 4 jaar zijn, mogen er niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen worden. Dit is inclusief eigen kinderen tot 4 jaar.
 • Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is inclusief de eigen kinderen van deze leeftijd van de gastouder.
 • Wanneer de gastouder kinderen tot 1,5 jaar opvangt, moet er voor deze kinderen een aparte slaapruimte zijn. De grootte van deze slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie.

Voldoe je niet aan al deze criteria, dan kunnen we je niet als gastouder inschrijven. De kosten om aan deze voorwaarden te voldoen, komen voor eigen rekening.

Begeleiding

Bij het gastouderbureau werken gekwalificeerde betrokken medewerkers die (gast)ouders begeleiden, intakegesprekken houden, (kwaliteits)eisen bewaken en evaluaties uitvoeren. Minimaal twee keer per jaar wordt de opvanglocatie bezocht.
Jaarlijks vindt er een risico-inventarisatie op gebied van veiligheid en gezondheid plaats en wordt er een plan van aanpak om eventuele risico’s te verminderen gemaakt.


GGD inspectie en Landelijk Register Kinderopvang

Alle kinderopvanginstellingen worden bezocht door de GGD en getoetst of zij voldoen aan de Wet Kinderopvang. De GGD gaat jaarlijks op inspectiebezoek bij gastouderbureaus. Klik hier voor de GGD inspectierapporten van Groot in Klein.

Aanvraag registratie en inspectie
In het Landelijk Register Kinderopvang staan o.a. gastouderbureaus en gastouders geregistreerd. Ouders komen alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een in het register opgenomen instelling voor kinder/gastouderopvang.

Als je als gastouder wilt starten, wordt bij de gemeente waar de opvanglocatie is een aanvraag ingediend. Nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de aanvraag compleet en correct is, wordt de GGD gevraagd een inspectie op de locatie te verrichten. De GGD toetst of de gastouder voldoet aan de gestelde eisen voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang.  Deze toetsing gaat volgens de werkwijze Streng aan de Poort. De behandeling van de aanvraag duurt in principe tien weken.

De rapportages van het gastouderbureau en van onze gastouders zijn terug te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang:
Rapportages inspecties GOB
Rapportages inspectie GO’s

HKZ

Je wilt op alle vlakken het beste voor je kind, dus ook als het om de kwaliteit van de opvang gaat. We werken daarom hard om de kwaliteit van gastouders te behouden én te verbeteren. Naast de beoordelingen van de GGD werken wij daarom binnen UN1EK met een intern kwaliteitssysteem. Dit is gebaseerd op een pdca-cyclus (plan, do, check & act), waarmee wij continu kunnen werken aan het verbeteren van onze kwaliteit, zodat je kind de best mogelijke opvang krijgt. Onze uniforme werkwijze, zoals interne procedures, protocollen en werkinstructies, zijn vastgelegd in het digitaal kwaliteitshandboek. 
Un1EK heeft voor al onze locaties en voor alle vormen van opvang een HKZ-ISO certificaat.